گچ سیمین سمنان

پروژه ها

معرفی برخی پروژه های ساختمانی شاخص که از گچ سیمین سمنان خرید کرده اند.

پروژه مصلی امام خمینی (ره)

پروژه مرمت مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی سعدآباد

پروژه سلیمانیه عراق

پروژه مهندس ابراهیمی

پروژه برج‌های راسپینا

پروژه مهندس دبیری

پروژه مهندس سلیمانی

گچ پلیمری

پروژه مهندس منوچهری

پروژه شرکت کوزو پارس

پروژه شرکت کیادژ پرشین

پروژه مهندس شفاهی